• ROZWIJAMY
    KREATYWNOŚĆ

Szkolenia dla uczniów

Placówki edukacyjne województwa łódzkiego, wszystkich typów, na wszystkich poziomach kształcenia mogą w naszej Firmie zamówić dla swoich uczniów i studentów różnorodne typy szkoleń warsztatów i zajęć profilaktycznych, zarówno rozwoju osobistego, jak i funkcjonowania w grupie i na tle zbiorowości lokalnej.
 
Udział w szkoleniach ze sfery rozwoju osobistego daje możliwość wzmocnienia poczucia własnej wartości, właściwego przekazywania komunikatów, autoprezentacji, pozwala usystematyzować uczniom swoje predyspozycje, również te zawodowe. Ponadto dzięki warsztatom z trenerami Medivii uczniowie podnoszą swoją motywację do nauki, uczą się efektywniejszej pracy, technik twórczego myślenia, kreatywności, technik pamięciowych, szybkiego rozwiązywania problemów i konfliktów.
 
Istotnym blokiem zajęć jest ten o zagrożeniach. Dzięki nam uczestnicy warsztatów obronią się przed sektami wyznaniowymi, uzależnieniami od dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Rozwój osobisty to także seksualność, proponujemy zajęcia podnoszące świadomość o dojrzewaniu płciowym, życiu i zdrowiu seksualnym oraz tolerancji i przemocy na tle seksualnym.
 
Korzyści uczestników szkoleń odnoszące się do zbiorowości uczniowskiej oraz relacji z bliskimi, to łatwość komunikacji i nawiązywania relacji, znajomość zasad dobrego wychowania, asertywności. Ponieważ czasem dochodzi do sytuacji, kiedy uczniowie boją się mówić o tym, że stali się ofiarą przemocy, o tym, że zostali zastraszeni lub byli świadkami aktu agresji, mamy w ofercie warsztaty o przeciwdziałaniu przemocy i cyberprzemocy. Przekazujemy wiedzę gdzie i do kogo udać się w trudnych sytuacjach, również w przypadku pośredniego, bądź bezpośredniego udziału w wypadku, w tym komunikacyjnego / drogowego. Inne zajęcia dotyczą stresu, uczniowie zdobędą podstawowe wiadomości o nim, będą rozumieć jego działanie i mechanizmy, będą wiedzieć jak radzić sobie ze stresem oraz jak go unikać i radzić sobie z jego negatywnymi skutkami.
 
Zajęcia o relacjach uczniowskich mają charakter treningu integracyjnego

Szkolenia dla uczniów

Czas trwania: 2h dydaktyczne (2x45min)Liczba uczestników: do 30 osóbCena: 380zł
HEJT – jak skutecznie radzić sobie z pomówieniamiWarsztat ma za zadanie przybliżyć pojęcie HEJTU oraz przeciwdziałać jego skutkom. Spotkanie zarówno wzbogaca wiedzę na temat identyfikacji własnych emocji i potrzeb w roli ofiary oraz omawia konsekwencje prawne, które mogą spotkać oprawcę.
Usamodzielnienie - jak rozwijać własne JABudowanie odpowiedzialnej postawy względem wewnętrznych i zewnętrznych czynników płynących ze środowiska oraz wzmacnianie poczucia własnej sprawczości. Omawiane są również zagadnienia z zakresu umiejętności komunikacji oraz organizacji czasu.
Mindfulness - trening uważnościCelem warsztatów jest poszerzenie wiedzy na temat uważności, umiejętnego rozpoznawania emocji oraz ich regulacji. Warsztat mindfullness porusza również zagadnienia na temat oddziaływania stresu oraz skutecznego radzenia sobie z nim.
Napoje energetyczne- zajęcia profilaktyczneSzkolenie ma charakter edukacyjny, w którym zawarte są informacje na temat zagrożenia spożywania napoi energetycznych w wymiarze zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Nadrzędnym celem spotkania są również ćwiczenia postawy asertywności.
Leki / suplementy- warsztaty profilaktyczneWarsztat ma charakter profilaktyczny, który ma na celu poszerzenie wiedzy na temat stosowania i nadużywania substancji niebezpiecznych. Omawiane są konsekwencje stosowania w/w substancji, rozwiązania oraz skuteczne metody radzenia sobie w opresji.
Warsztaty dojrzałościWarsztat kształtujący postawy ukierunkowane na prawdę, dobro i piękno, przygotowujący do podejmowania odpowiedzialnych decyzji oraz dojrzałych wyborów i ich konsekwencji.
Warsztaty więzi rodzinnychOmówienie roli rodziny, więzi i wzajemnego szacunku. Nauka tworzenia trwałych i wartościowych relacji z bliskimi
Integracja z uczniami zagranicznymiWarsztat wspomagający wzajemne poznanie oraz nawiązanie relacji pomiędzy uczniami z kraju i zagranicy
Jak radzić sobie z trudną sytuacją w kraju i zagranicą (kataklizm, wojna, zagrożenie)Wyposażenie w wiedzę oraz narzędzia przydatne do radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz stresem wynikającym z potencjalnego zagrożenia. ak radzić sobie z nagłymi zmianami w kraju i za granicą? Jak dbać o swoje zdrowie psychiczne, podczas sytuacji kryzysowych i silnego stresu?
Jak bezpiecznie korzystać z internetu (dezinformacja, fake news)Szkolenie pokazujące w jaki sposób bezpiecznie korzystać z internetu i odróżniać rzetelne informacje zachowując krytyczne podejście do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
Integracja uczniów po powrocie do nauki stacjonarnejTreninig pomagający uczniom w odnalezieniu się w reczywistości szkolnej po powrocie z nauczania zdalnego, niwelowanie skutków długotrwałej nauki w domu
Profilaktyka uzależnień / dopalaczeSzkolenie dotyczące zagrożeń związanych z uzależnieniem (alkohol, narkotyki, dopalacze) oraz szkód jakie mogą wyrządzić w życiu człowieka. Rodzaje uzależnień oraz miejsca, gdzie można szukać pomocy.
Budowanie pozytywnych interakcji społecznychSzkolenie mające na celu znalezienie, zbudowanie oraz rozwinięcie technik związanych z pracą nad swoimi emocjami, które są niezbędne do tworzenia pozytywnych interakcji społecznych.
Budowanie poczucia własnej wartości i skutecznościSzkolenie skoncentrowane na pracę nad budowaniem poczucia wartości (wyróżniając wszystkie czynniki wpływające na nie) Ćwiczenia realizowane podczas szkolenia pozwolą zbudować je na nowo oraz nauczyć odbiorcę poszerzać poczucie własnej wartości oraz skuteczności.
Budowanie identyfikacji z pozytywnymi wzorami i grupami odniesieniaSzkolenie mające na budowanie identyfikacji z pozytywnymi wzorami oraz grupami odniesienia przy jednoczesnym omówieniu roli grupy rówieśniczej w procesie socjalizacji młodzieży.
COVID – edukacja prozdrowotnaSzkolenie dające praktyczne wskazówki dla uczniów, jak odnaleźć się w czasie pandemii. Poznanie zdalnych sposobów i technik komunikacji z bliskimi.
Rozwój zainteresowań - trening twórczego myśleniaSzkolenie z zakresu twórczego myślenia z wykorzystaniem elementów arteterapii pokazujący uczniom jak rozwiązywać problemy w pomysłowy sposób. Spotkania promują kreatywność, otwartość i niekonwencjonalne metody walki ze stresem
Sposoby radzenia sobie ze stresemSzkolenie kształtujące umiejętności radzenia sobie w sytuacjach powodujących stres. Zajęcia zachęcają do wypracowania indywidualnych sposobów radzenia sobie z negatywnym napięciem emocjonalnym
Trudne emocje...(obniżony nastrój, samookaleczenia, depresja) Celem warsztatów jest nauczenie rozpoznawania różnicy miedzy uczuciami a działaniami oraz panowania nad impulsami. Uświadomienie, ze trudne emocje nie muszą prowadzić do autodestrukcji.
Tolerancja - przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacjiSzkolenie służy zrozumieniu zagrożeń płynących z zachowań o charakterze dyskryminacyjnym. Nadrzędnym celem spotkań jest szerzenie tolerancji i otwartej postawy względem szeroko rozumianej różnorodności.
Przeciwdziałanie agresjiSzkolenie pokazujące techniki konstruktywnego radzenia sobie z agresją. Trening ukazuje zagrożenia wynikające z przyzwolenia i używania negatywnych emocji w życiu
Mnemotechniki i inne techniki pamięcioweSzkolenie praktyczne z wykorzystaniem elementów alternatywnej pracy umysłu dający możliwość poznania technik efektywnego zapamiętywania i uczenia się.
Trening integracyjnyTrening dla klas pierwszych, pomagający w zapoznaniu się grupy rówieśniczej i wychowawcy. Zajęcia dają możliwość stworzenia bezpiecznej i przyjaznej atmosfery w klasie, sprzyjają podniesieniu efektywności pracy.
MotywacjaSzkolenie z zakresu budowania motywacji do działania, podjęcia wysiłku związanego z osiąganiem założonego celu (np. zdobywanie wiedzy). Omówienie rodzajów i technik motywowania z uwzględnieniem automotywacji.
AutoprezentacjaSzkolenie autoprezentacji przybliża uczniom zagadnienia związane z przedstawieniem własnego wizerunku w różnych sytuacjach. Pokazuje jak umiejętnie wykorzystać własny potencjał i uniknąć błędnej oceny naszej osoby.
AsertywnośćSzkolenie dotyczące zachowań asertywnych promujące podstawowe techniki umiejętnego odmawiania, prowadzenia dyskusji, przedstawiania własnych emocji i myśli. Istotą kursu jest racjonalne zachowanie równowagi między własnym i cudzym postępowaniem.
CyberprzemocSzkolenie z zakresu profilaktyki przemocy z użyciem technologii informatycznych oraz komunikacyjnych. Zajęcia pokazują jak bezpiecznie dysponować danymi oraz jaki wymiar ma odpowiedzialność karna wobec stosowania cyberprzemocy.
Savoir-vivre - Warsztat uczący zasad dobrego wychowaniaSzkolenie dopasowane do grupy wiekowej uczący zasad dobrego wychowania. Zajęcia w formie zabawy wyjaśniają elementy savoir-vivre'u, co przekłada się na podniesienie kultury osobistej uczestników.
Doradztwo zawodoweSzkolenie określające predyspozycje zawodowe uczniów, szczególnie przydatne w odniesieniu do dokonania wyboru szkoły średniej, kierunku studiów lub rodzaju przyszłej pracy.
Bodypositive!!Celem warsztatów jest uświadomienie, że kreowane obrazy i postacie w mediach społecznościowych nie są prawdziwe. Zajęcia zachęcają do racjonalnego oceniania siebie i rówieśników w duchu tolerancji i integracji.
Fonoholizm – uzależnienie XXI wiekuCelem warsztatów jest uświadomienie młodzieży w jaki sposób ciągła obecność w sieci i używanie aplikacji skutecznie odciąga człowieka od rzeczywistości oraz uzależnia.
Prawa dzieckaSzkolenie mające na celu usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu praw dziecka i człowieka. Nadrzędnym celem spotkania jest szerzenie postawy szacunku wobec ludzi i ich praw.
Prawa zwierząt Szkolenie mające na celu usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu praw zwierząt. Nadrzędnym celem spotkania jest szerzenie postawy szacunku wobec zwierząt oraz kształtowanie prawidłowej postawy i opieki nad nimi.
Zdrowy uczeń – edukacja zdrowotna w szkoleSzkolenie kształtujące nawyki dbania o higienę, zdrowie i prawidłowe odżywianie się. Spotkania o charakterze profilaktycznym zachęcają do aktywności, uprawiania sportu oraz udziału w akcjach promocji zdrowia.
Rozwój psychoseksualny człowieka z elementami profilaktyki przemocy seksualnejSzkolenie mające na celu usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu seksualności człowieka. Zajęcia przybliżają pojęcia dojrzewania płciowego, psychoseksualności, życia i zdrowia seksualnego oraz przemocy na tle seksualnym.
Praca zarobkowa młodzieży a litera prawaSzkolenie dla młodzieży opisujące podstawy prawne pracy osób niepełnoletnich w kraju i za granicą. Omówienie rodzaju zatrudnienia i możliwości wykonywania pracy względem wieku.
Sekty i zagrożenia płynące z przynależności do nichSzkolenie profilaktyczne pokazujące zagrożenia wynikające z przynależności do sekty. Prezentacja możliwych sposobów obrony przed rekrutacją oraz manipulacjami stosowanymi w sektach.
Psychologiczne aspekty udziału w wypadkach drogowychSzkolenie ukazujące skutki wypadków komunikacyjnych, których głównymi przyczynami są brawurowa jazda i spożycie alkoholu. Zajęcia propagują ostrożność i zachowanie rozsądku na drodze.
Warsztaty ekologiczneWarsztaty poszerzające postawę proekologiczną. Inspiracja do ciekawego działania, które może mieć dobry wpływ na otaczające środowisko.
Budowanie szacunku do drugiego człowiekaSzkolenie pokazujące jak dbać o granice psychiczne i fizyczne w relacjach międzyludzkich.

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl