• ROZWIJAMY
    KREATYWNOŚĆ

Szkolenia dla uczniów

Placówki edukacyjne województwa łódzkiego, wszystkich typów, na wszystkich poziomach kształcenia mogą w naszej Firmie zamówić dla swoich uczniów i studentów różnorodne typy szkoleń warsztatów i zajęć profilaktycznych, zarówno rozwoju osobistego, jak i funkcjonowania w grupie i na tle zbiorowości lokalnej.
 
Udział w szkoleniach ze sfery rozwoju osobistego daje możliwość wzmocnienia poczucia własnej wartości, właściwego przekazywania komunikatów, autoprezentacji, pozwala usystematyzować uczniom swoje predyspozycje, również te zawodowe. Ponadto dzięki warsztatom z trenerami Medivii uczniowie podnoszą swoją motywację do nauki, uczą się efektywniejszej pracy, technik twórczego myślenia, kreatywności, technik pamięciowych, szybkiego rozwiązywania problemów i konfliktów.
 
Istotnym blokiem zajęć jest ten o zagrożeniach. Dzięki nam uczestnicy warsztatów obronią się przed sektami wyznaniowymi, uzależnieniami od dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Rozwój osobisty to także seksualność, proponujemy zajęcia podnoszące świadomość o dojrzewaniu płciowym, życiu i zdrowiu seksualnym oraz tolerancji i przemocy na tle seksualnym.
 
Korzyści uczestników szkoleń odnoszące się do zbiorowości uczniowskiej oraz relacji z bliskimi, to łatwość komunikacji i nawiązywania relacji, znajomość zasad dobrego wychowania, asertywności. Ponieważ czasem dochodzi do sytuacji, kiedy uczniowie boją się mówić o tym, że stali się ofiarą przemocy, o tym, że zostali zastraszeni lub byli świadkami aktu agresji, mamy w ofercie warsztaty o przeciwdziałaniu przemocy i cyberprzemocy. Przekazujemy wiedzę gdzie i do kogo udać się w trudnych sytuacjach, również w przypadku pośredniego, bądź bezpośredniego udziału w wypadku, w tym komunikacyjnego / drogowego. Inne zajęcia dotyczą stresu, uczniowie zdobędą podstawowe wiadomości o nim, będą rozumieć jego działanie i mechanizmy, będą wiedzieć jak radzić sobie ze stresem oraz jak go unikać i radzić sobie z jego negatywnymi skutkami.
 
Zajęcia o relacjach uczniowskich mają charakter treningu integracyjnego

Szkolenia dla uczniów

Czas trwania: 2h dydaktyczne (2x45min)Liczba uczestników: do 30 osóbCena: 250 zł
COVID – edukacja prozdrowotnaSzkolenie dające praktyczne wskazówki dla uczniów, jak odnaleźć się w czasie pandemii. Poznanie sposobów i technik komunikacji z bliskimi w zakresie zdrowia oraz choroby.
Profilaktyka uzależnień / dopalaczeSzkolenie dotyczące zagrożeń związanych z uzależnieniem (alkohol, narkotyki, dopalacze) oraz szkód jakie mogą wyrządzić w życiu człowieka. Rodzaje uzależnień oraz miejsca, gdzie można szukać pomocy.
Rozwój psychoseksualny człowieka z elementami profilaktyki przemocy seksualnejSzkolenie mające na celu usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu seksualności człowieka. Zajęcia przybliżają pojęcia dojrzewania płciowego, psychoseksualności, życia i zdrowia seksualnego oraz przemocy na tle seksualnym.
Trening uprzedzeń i dyskryminacjiSzkolenie służy zrozumieniu zagrożeń płynących z zachowań o charakterze dyskryminacyjnym. Nadrzędnym celem spotkań jest szerzenie tolerancji i otwartej postawy względem szeroko rozumianej różnorodności.
AsertywnośćSzkolenie dotyczące zachowań asertywnych promujące podstawowe techniki umiejętnego odmawiania, prowadzenia dyskusji, przedstawiania własnych emocji i myśli. Istotą kursu jest racjonalne zachowanie równowagi między własnym i cudzym postępowaniem.
AutoprezentacjaSzkolenie autoprezentacji przybliża uczniom zagadnienia związane z przedstawieniem własnego wizerunku w różnych sytuacjach. Pokazuje jak umiejętnie wykorzystać własny potencjał i uniknąć błędnej oceny naszej osoby.
Sposoby radzenia sobie ze stresemSzkolenie kształtujące umiejętności radzenia sobie w sytuacjach powodujących stres. Zajęcia zachęcają do wypracowania indywidualnych sposobów radzenia sobie z negatywnym napięciem emocjonalnym
Trening twórczego myśleniaSzkolenie z zakresu twórczego myślenia z wykorzystaniem elementów arteterapii pokazujący uczniom jak rozwiązywać problemy w pomysłowy sposób. Spotkania promują kreatywność, otwartość i niekonwencjonalne metody walki ze stresem
Przeciwdziałanie agresjiSzkolenie pokazujące techniki konstruktywnego radzenia sobie z agresją. Trening ukazuje zagrożenia wynikające z przyzwolenia i używania negatywnych emocji w życiu
MotywacjaSzkolenie z zakresu budowania motywacji do działania, podjęcia wysiłku związanego z osiąganiem założonego celu (np. zdobywanie wiedzy). Omówienie rodzajów i technik motywowania z uwzględnieniem automotywacji.
Sekty i zagrożenia płynące z przynależności do nichSzkolenie profilaktyczne pokazujące zagrożenia wynikające z przynależności do sekty. Prezentacja możliwych sposobów obrony przed rekrutacją oraz manipulacjami stosowanymi w sektach.
CyberprzemocSzkolenie z zakresu profilaktyki przemocy z użyciem technologii informatycznych oraz komunikacyjnych. Zajęcia pokazują jak bezpiecznie dysponować danymi oraz jaki wymiar ma odpowiedzialność karna wobec stosowania cyberprzemocy.
Psychologiczne aspekty udziału w wypadkach drogowychSzkolenie ukazujące skutki wypadków komunikacyjnych, których głównymi przyczynami są brawurowa jazda i spożycie alkoholu. Zajęcia propagują ostrożność i zachowanie rozsądku na drodze.
Savoir-vivre - Warsztat uczący zasad dobrego wychowaniaSzkolenie dopasowane do grupy wiekowej uczący zasad dobrego wychowania. Zajęcia w formie zabawowej wyjaśniają elementy savoir-vivre'u, co przekłada się na podniesienie kultury osobistej uczestników.
Praca zarobkowa młodzieży a litera prawaSzkolenie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych opisujący podstawy prawne pracy osób niepełnoletnich w kraju i za granicą. Omówienie rodzaju zatrudnienia i możliwości wykonywania pracy względem wieku.
Zdrowy uczeń – edukacja zdrowotna w szkoleSzkolenie kształtujące nawyki dbania o higienę, zdrowie i prawidłowe odżywianie się. Spotkania o charakterze profilaktycznym zachęcają do aktywności, uprawiania sportu oraz udziału w akcjach promocji zdrowia.
Mnemotechniki i inne techniki pamięcioweSzkolenie praktyczne z wykorzystaniem elementów alternatywnej pracy umysłu dający możliwość poznania technik efektywnego zapamiętywania i uczenia się.
Trening integracyjnyTrening dla klas pierwszych, pomagający w zapoznaniu się grupy rówieśniczej i wychowawcy. Zajęcia dają możliwość stworzenia bezpiecznej i przyjaznej atmosfery w klasie, sprzyjają podniesieniu efektywności pracy.
Doradztwo zawodoweSzkolenie określające predyspozycje zawodowe uczniów, szczególnie przydatne w odniesieniu do dokonania wyboru szkoły średniej, kierunku studiów lub rodzaju przyszłej pracy.
Fonoholizm – uzależnienie XXI wiekuCelem warsztatów jest uświadomienie młodzieży w jaki sposób ciągła obecność w sieci i używanie aplikacji skutecznie odciąga człowieka od rzeczywistości oraz uzależnia.
Bodypositive!!Celem warsztatów jest uświadomienie, że kreowane obrazy i postacie w mediach społecznościowych nie są prawdziwe. Zajęcia zachęcają do racjonalnego oceniania siebie i rówieśników w duchu tolerancji i integracji.
Trudne emocje...(obniżony nastrój, samookaleczenia, depresja) Celem warsztatów jest nauczenie rozpoznawania różnicy miedzy uczuciami a działaniami oraz panowania nad impulsami. Uświadomienie, ze trudne emocje nie muszą prowadzić do autodestrukcji.
Prawa dzieckaSzkolenie mające na celu usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu praw dziecka i człowieka. Nadrzędnym celem spotkania jest szerzenie postawy szacunku wobec ludzi i ich praw.
Prawa zwierząt Szkolenie mające na celu usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu praw zwierząt. Nadrzędnym celem spotkania jest szerzenie postawy szacunku wobec zwierząt oraz kształtowanie prawidłowej postawy i opieki nad nimi.

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl