• STAWIAMY
    NA ROZWÓJ

Szkolenia dla nauczycieli Łódź

Nauczyciele to wyjątkowa grupa zawodowa, która kształcąc młodych ludzi bierze na swe barki ogromną odpowiedzialność. Jest ona związana nie tylko z wymaganym poziomem wiedzy ogólnej, ale także potrzebą odnalezienia i poruszania się w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości, przez pryzmat cech charakteru, prezentowanych postaw i systemu wartości. Zmiany społeczne i ustrojowe wymuszają konieczność przewidywania i natychmiastowego reagowania na nie pracowników edukacyjnych, dlatego Firma Medivia oferuje bardzo szeroki wachlarz szkoleń. Jest to najprostsza i najskuteczniejsza forma wsparcia nauczycieli w uzupełnieniu ich wiedzy, doskonaleniu ich umiejętności i metod działania.
 
Największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym o dopalaczach i innych niebezpiecznych substancjach psychoaktywnych oraz z przeciwdziałania agresji, przemocy i cyberprzemocy. Udział w nich daje pracownikom edukacji umiejętność rozpoznawania, trafnej oceny symptomów i wiedzę jak zweryfikować i jakie podjąć działania w obliczu zaobserwowanych zagrożeń. Oferujemy wsparcie w zakresie diagnozy, doboru odpowiednich narzędzi i pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, uczniem z FAS/FAE, uczniem z ADHD, czy uczniem z dysleksją. Ponadto pomagamy nauczycielom w kwestiach formalnych, jak planowanie pracy zgodnie z nową podstawą programową, rozumienie opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz w działaniach promocyjnych i wizerunkowych Placówek. Pracownicy łódzkich szkół mogą liczyć również na wsparcie osobiste w obszarze profilaktyki wypalenia zawodowego, podstaw interwencji kryzysowej, mediacji oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
 
Wszystkie spotkania mają charakter warsztatowy, odbywają się na terenie Łodzi, w samych Placówkach lub we wskazanym, czy też zaproponowanym przez nas miejscu. Mogą też, w celu podniesienia atrakcyjności, mieć charakter wyjazdowy, w takiej formie szkolenia najczęściej są dwudniowe, w hotelu z pełnym wyżywieniem i dostosowaną salą konferencyjną.

Szkolenia dla nauczycieli

Czas trwania: 3h dydaktyczne (3x45min)Liczba uczestników: Cena: 90 zł / osoba
Jak pracować z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z UkrainyWarsztat doskonalenia kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb i sytuacji
Jak rozmawiać z uczniami w sytuacji kryzysowej (w obliczu światowego zagrożenia i wojny)?Szkolenie mające na celu wsparcie nauczycieli i odpowiedź na pytanie: jak rozmawiać z uczniami o wojnie? Elementy interwencji kryzysowej oraz podstawy udzielania wsparcia dla uczniów.
Jak wesprzeć uczniów w powrocie z nauki zdalnej do stacjonarnejSzkolenie prezentujące możliwości wspierania uczniów w przejściu z nauki zdalnej na stacjonarną
Jak prowadzić zajęcia online (zdalne nauczanie)Szkolenie dla nauczycieli mające na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu zajęć online, e-learningu. Spotkanie prezentujące metody i sposoby prowadzenia lekcji w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz komunikacyjnych.
Komunikacja online z rodzicemSzkolenie dla nauczycieli dające praktyczne wskazówki budowania współpracy z rodzicami online. Spotkanie prezentujące metody i sposoby komunikacji online.
Profilaktyka uzależnień / dopalaczeOmówienie zagadnień związanych z uzależnieniem (alkohol, narkotyki, dopalacze) oraz szkód jakie mogą wyrządzić w życiu człowieka. Szkolenie profilaktyczne wskazujące na sygnały ostrzegawcze oraz objawy uzależnień wśród dzieci i młodzieży.
Przeciwdziałanie agresjiSzkolenie pokazujące techniki konstruktywnego radzenia sobie z agresją wśród młodzieży. Zajęcia ukazują konsekwencje wynikające z braku reakcji wobec stosowania przemocy, zawierają elementy profilaktyki.
Komunikacja i asertywność względem uczniów i ich rodzicówSzkolenie z zakresu efektywnej komunikacji oraz asertywności prezentujący podstawowe umiejętności i cechy nauczyciela konieczne do skutecznego i właściwego porozumiewania się w pracy z drugim człowiekiem.
Depresja u dzieci i młodzieżySzkolenie mające na celu zdobycie wiedzy dotyczącej głównych objawów depresji u dzieci i młodzieży. Omówione zostaną strategie rozmowy z dzieckiem i z rodzicami. Omówimy także możliwe symptomy ryzyka samobójczego u uczniów.
Stres w szkoleSzkolenie kształtujące umiejętności radzenia sobie w sytuacjach powodujących stres. Zajęcia ukazują zagrożenia oraz metody pomocy innym w łagodzeniu skutków negatywnego napięcia emocjonalnego.
Podstawy interwencji kryzysowejSzkolenie dla nauczycieli mające na celu poszerzenie wiedzy z zakresu prawidłowego rozumienia i prowadzenia interwencji kryzysowej. Szkolenie w formie warsztatowej pozwala zdobyć umiejętności oceny poszkodowanego i dostosować formy działania do jego potrzeb.
MediacjeSzkolenie dające umiejętność efektywnego zarządzania konfliktem, wprowadzenie do mediacji rówieśniczych.
Motywacja ucznia do naukiSzkolenie dla nauczycieli prezentujące techniki motywowania ucznia do nauki, ukazujące najlepsze zachowania rodziców względem dzieci nie wyrażających chęci uczenia się. Spotkanie przedstawia możliwe przyczyny braku motywacji do zdobywania wiedzy.
Trening integracyjny, profilaktyka wypalenia zawodowegoTrening dla grona pedagogicznego będący częścią profilaktyki wypalenia zawodowego, wskazujący zagrożenia i techniki zapobiegawcze. Zajęcia dają możliwość zbudowania lepszej atmosfery w pracy oraz bliższego zapoznania się pracowników.
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowaSzkolenie dla nauczycieli prezentujący metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym. Zajęcia ukazują typowy obraz ucznia z ADHD, pomagają w dokonaniu wstępnej diagnozy i uniknięciu negatywnych następstw niewłaściwego postępowania z dzieckiem w szkole.
FAS/FAE - alkoholowy zespół płodowySzkolenie dla nauczycieli prezentujące charakter i metody pracy z dzieckiem z FAS/E. Zajęcia ukazują typowy obraz ucznia, pomagają w dokonaniu wstępnej diagnozy i wskazują na najważniejsze potrzeby edukacyjno-wychowawcza dziecka.
Praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnychSzkolenie ukazujące praktyczne metody pracy z dziećmi uzdolnionymi. Zajęcia pomagają w efektywniejszej identyfikacji predyspozycji uczniów o szczególnych możliwościach.
CyberprzemocSzkolenie z zakresu profilaktyki przemocy z użyciem technologii informatycznych oraz komunikacyjnych. Spotkanie pokazuje jak bezpiecznie dysponować danymi oraz jaki wymiar ma odpowiedzialność karna wobec stosowania cyberprzemocy.
Zdrowy uczeń – edukacja zdrowotna w szkoleSzkolenie prezentujące sposoby dbania o higienę, własne zdrowie oraz przybliżający zasady zdrowego odżywiania. Zajęcia z zakresu profilaktyki wspierające działania prozdrowotne.
Arteterapia w pracy z dziećmi i młodzieżąSzkolenie dla nauczycieli ukazujące sposoby pracy z wykorzystaniem arteterapii oraz prezentujące szereg korzyści płynących z udziału uczniów w sesjach arteterapeutycznych.
Rozwój psychoseksualny człowieka z elementami profilaktyki przemocy seksualnejSzkolenie dla nauczycieli ukazujące sposoby przekazywania wiedzy z zakresu seksualności człowieka, życia i zdrowia seksualnego, dojrzewania. Zajęcia o charakterze profilaktycznym przybliżają zagadnienia dotyczące przemocy na tle seksualnym.
DysleksjaSzkolenie dla nauczycieli pozwalające na usystematyzowanie wiedzy z zakresu dysleksji, ukazujące metody pracy z uczniem dyslektycznym. Zajęcia prezentują elementy diagnozy, pozwalając na wcześniejsze zidentyfikowanie zaburzeń i skuteczniejszą pracę z dzieckiem.
Kinezjologia edukacyjnaSzkolenie dla nauczycieli prezentujące założenia kinezjologii edukacyjnej. Zajęcia wskazują na możliwości zastosowania metody we wspieraniu rozwoju uczniów oraz w kompensacji deficytów rozwojowych u dzieci z problemami w nauce.
Jak czytać opinię psychologiczno-pedagogiczną?Szkolenie dla nauczycieli ułatwiające analizę opinii psychologiczno-pedagogicznej, omawiające jej elementy i przybliżający jej treść.
Sekty i zagrożenia płynące z przynależności do nichSzkolenie profilaktyczne dla nauczycieli pokazujące zagrożenia wynikające z przynależności do sekty. Prezentacja możliwych sposobów obrony przed rekrutacją oraz manipulacjami stosowanymi w sektach.
Edukacja seksualna przedszkolakówSzkolenie dla nauczycieli lub rodziców prezentujące sposoby rozmowy z dzieckiem na tematy intymne. Zajęcia ukazują sposoby wyjaśnienia różnic płciowych, znaczenie emocji, określanie granic i prywatności.

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl