• DBAMY...
    O RELACJE

Szkolenia dla rodziców

Głównym założeniem warsztatów dla rodziców jest pomoc w wychowywaniu dzieci. Żyjemy w czasach, w których od nadmiaru zajęć i różnych zdarzeń losowych rodzice niekiedy przerzucają swoje obowiązki na barki szkoły. Stawiamy sobie za cel pomoc w rozwiązaniu podobnych sytuacji i wynikających z tego problemów w sposób najbardziej skuteczny i właściwy. W obrębie tej grupy odbiorców proponujemy warsztaty o rolach i relacjach społecznych na linii rodzic – dziecko, są to: wsparcie w wychowaniu ze szczególnym uwzględnieniem okresu dojrzewania, obowiązki rodziców w nauczaniu wartości moralnych, budowaniu w dzieciach poczucia własnej wartości, motywowanie do nauki oraz umiejętność komunikacji z dzieckiem.
 
W kolejnej grupie szkoleń przedstawiamy i przybliżamy rodzicom świat ucznia, jego relacje z rówieśnikami, czy zagrożenia zewnętrze, o których często rodzice nie są informowani przez swoich podopiecznych. Zajęcia dotyczą profilaktyki uzależnień, w tym dopalaczy, agresji, przemocy i cyberprzemocy oraz przynależenia do sekt, przy czym największy nacisk kładziemy na zdobycie przez rodziców umiejętności rozpoznania symptomów, oceny sytuacji, w jakiej znajdują się dzieci, a także wskazują co zrobić, jeśli rodzice zauważą coś niepokojącego w ich zachowaniu.
 
Trzeci zestaw zajęć dla rodziców odnosi się do rozwoju i zaburzeń rozwojowych dzieci, omawiamy wpływ kolejności urodzeń rodzeństwa na ich osobowość, rozwój psychoseksualny z elementami profilaktyki przemocy na tle seksualnym, nadpobudliwość psychoruchową (ADHD), autyzm i wiele innych zagadnień. Zależy nam na tym, żeby nie tylko przedstawić problematykę, ale także dać rodzicom konkretne i praktyczne umiejętności radzenia sobie ze swoimi podopiecznymi, a w miarę konieczności nabrania dystansu i cierpliwości. Pokazujemy rodzicom jak rozmawiać z innymi, zwłaszcza w sytuacji, kiedy ludzie wokół bezpodstawnie krytykują i oceniają. Pomagamy w budowaniu odpowiedniej postawy, dzięki której będzie można wpływać na poszerzenie świadomości społecznej, bez tworzenia napięć i konfliktów. Większość szkoleń odbywa się w łódzkich szkołach, dla ułatwienia mogą one stanowić drugą część zebrań z rodzicami.

Szkolenia dla rodziców

Czas trwania: 1h zegarowa (60 min)Liczba uczestników: Do 30 osóbCena: 380zł
Wychowanie dziecka zmierzające do osiągnięcia dojrzałościSzkolenie dotyczące przygotowania dzieci do osiągnięcia dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji
Wspieranie roli rodzinySzkolenie dotyczące wspomagania wychowawczej roli rodziny, budowania prawidłowych relacji w domu oraz ochrona i wzmacnianie dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży
Jak rozmawiać z dzieckiem w sytuacji kryzysowej (w obliczu światowego zagrożenia i wojny)?Narzędzia i inspiracje dla rodziców do pracy z dzieckiem w czasie silnego kryzysu np. wojny. Elementy interwencji kryzysowej oraz podstawy udzielania wsparcia dla dzieci.
Jak wesprzeć dzieci w powrocie z nauki zdalnej do stacjonarnejSzkolenie dające wskazówki dotyczące wspierania dzieci w przejściu z nauki zdalnej na stacjonarną
COVID edukacja prozdrowotnaSzkolenie dające praktyczne wskazówki dla rodziców, jak odnaleźć się w czasie pandemii. Komunikacja z dzieckiem w zakresie ochrony zdrowia.
Profilaktyka uzależnień / dopalaczeOmówienie zagadnień związanych z uzależnieniem (alkohol, narkotyki, dopalacze) oraz szkód jakie mogą wyrządzić w życiu człowieka. Warsztat profilaktyczny wskazujący na sygnały ostrzegawcze oraz objawy uzależnień wśród dzieci i młodzieży umożliwiający szybką identyfikację problemów alkoholowych dziec
Przeciwdziałanie agresjiSzkolenie dla rodziców pokazujące techniki konstruktywnego radzenia sobie z agresją wśród u dzieci i młodzieży. Zajęcia ukazują konsekwencje wynikające z braku reakcji wobec stosowania przemocy, zawierają elementy profilaktyki.
Motywacja dziecka do naukiSzkolenie prezentujące techniki motywowania dziecka do nauki, ukazujące najlepsze zachowania rodziców względem dzieci nie wyrażających chęci uczenia się. Spotkanie przedstawia możliwe przyczyny braku motywacji do zdobywania wiedzy.
Rola rodziców w budowaniu poczucia własnej wartości dzieciSzkolenie dające praktyczne wskazówki dla rodziców jak pracować z dzieckiem nad podniesieniem jego samooceny. Spotkanie ukazuje czynniki mające największy wpływ na poczucie własnej wartości dzieci.
Rola rodziców w nauczaniu dzieci wartości moralnychSzkolenie pokazujące różnorodne sposoby przekazywania dzieciom uniwersalnego systemu moralnego. Spotkanie o charakterze profilaktycznym, ukazujące konsekwencje życia bez zasad moralnych.
Asertywność, komunikacja rodziców z dziećmiSzkolenie z zakresu efektywnej komunikacji oraz asertywności prezentujące podstawowe umiejętności i cechy osobowe konieczne do skutecznego i właściwego porozumiewania się.
Wychowanie dziecka, okres dojrzewaniaSzkolenie prezentujące prawidłowe metody wychowawcze oraz techniki budowania pozytywnych relacji z dzieckiem. Spotkanie wskazuje sposoby radzenia sobie z trudnościami, wyciąganiem konsekwencji i wzmacnianiem pozytywów.
Rozwój dziecka w wieku przedszkolnymSzkolenie uczące rodziców rozpoznawania nieprawidłowości w rozwoju ich dzieci. Spotkanie przedstawia charakterystykę rozwoju fizycznego, społecznego, poznawczego i emocjonalnego w kontekście obserwacji aktywności dzieci w wieku przedszkolnym.
CyberprzemocSzkolenie z zakresu profilaktyki przemocy z użyciem technologii informatycznych oraz komunikacyjnych. Spotkanie pokazuje jak bezpiecznie dysponować danymi oraz jaki wymiar ma odpowiedzialność karna wobec stosowania cyberprzemocy.
Samookaleczenia, depresja, obniżony nastrój....Celem spotkania jest uwrażliwienie rodziców na stany emocjonalne dzieci i młodzieży oraz przybliżenie sytuacji, które są sygnałami niepokojącymi, wymagającymi interwencji specjalisty.
Fonoholizm- uzależnienie XXI wiekuCelem spotkania jest uświadomienie rodzicom, iż stały dostęp do telefonu i internetu możne powodować zachwiania równowagi emocjonalnej oraz mieć poważny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
Wpływ kolejności urodzenia na osobowość dzieckaSzkolenie dla rodziców ukazujące wyniki badań na temat ról dzieci, ich cech osobowości oraz najlepszego dla nich modelu wychowawczego i sposobu traktowania wynikających z kolejności ich narodzin.
Zdrowe dziecko – edukacja zdrowotna w domuSzkolenie dla rodziców prezentujące sposoby dbania o higienę, własne zdrowie oraz przybliżające zasady zdrowego odżywiania. Zajęcia z zakresu profilaktyki wspierające działania prozdrowotne.
ADHD – nadpobudliwość psychoruchowaSzkolenie dla rodziców prezentujące formy pomocy dziecku nadpobudliwemu. Zajęcia ukazują typowy obraz dziecka z ADHD, pomagają w dokonaniu wstępnej diagnozy i uniknięciu negatywnych następstw niewłaściwego postępowania z dzieckiem.
Rozwój psychoseksualny człowieka z elementami profilaktyki przemocy seksualnejSzkolenie dla rodziców ukazujące sposoby przekazywania wiedzy z zakresu seksualności człowieka, życia i zdrowia seksualnego, dojrzewania. Zajęcia o charakterze profilaktycznym przybliżają zagadnienia dotyczące przemocy na tle seksualnym.
Sekty i zagrożenia płynące z przynależności do nichSzkolenie profilaktyczne dla rodziców pokazujące zagrożenia wynikające z przynależności do sekty. Prezentacja możliwych sposobów obrony przed rekrutacją oraz manipulacjami stosowanymi w sektach.

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania i potrzeby istnieje możliwość
przeprowadzenia szkoleń na indywidualne zamówienie.

Cena, miejsce oraz sposób realizacji zostanie uzgodniony indywidualnie.

Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl