• WYJAŚNIAMY
  ZASADY

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
MEDIVIA OŚRODEK PSYCHOLOGICZNO-EDUKACYJNY


 
§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego MEDIVIA OŚRODEK PSYCHOLOGICZNO-EDUKACYJNY, dostępnego pod adresem elektronicznym www.medivia.pl (dalej zwany jako: „MEDIVIA”) jest Aleksandra Miklaszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ALEKSANDRA MIKLASZEWSKA MEDIVIA OŚRODEK PSYCHOLOGICZNO-EDUKACYJNY z siedzibą w Łodzi 94-303,  ul. Konstantynowska 34 lok. 115, NIP: 947192780, REGON: 100722440 (zwana dalej „Usługodawcą”),
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03), który określa rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia, zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Celem serwisu www.medivia.pl jest świadczenie usług oferowanych w serwisie na rzecz Pacjentów, w tym w szczególności umożliwiających dokonywanie rezerwacji i zakupu konsultacji psychologicznych online, prowadzonych przez Usługodawcę, posiadającego wymagane uprawnienia, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 4. Charakterystyka poszczególnych usług, kwalifikacje i opis specjalisty świadczącego usługi w ramach serwisu MEDIVIA dostępne są na stronie www.medivia.pl w zakładce „Psycholog online”.
 5. Pacjentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług Serwisu (dalej zwany jako „Pacjent’’).
 6. Przed dokonaniem rezerwacji terminu i zakupu usługi Pacjent zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i dokonać jego akceptacji oraz zapoznać się z Polityką Prywatności serwisu w zakresie przetwarzania danych osobowych Pacjentów.
§ 2 Warunki świadczenia usług
 1. Serwis MEDIVIA oferuje następujące odpłatne usługi psychologiczne świadczone drogą elektroniczną w formie konsultacji online, terapii online, pomocy psychologicznej online.
 2. Pomoc świadczona jest w szczególności w zakresie stanów: obniżony nastrój, depresja, kryzys życiowy, terapia par i małżeństw, porady seksuologiczne, myśli autodestruktywne, zaburzenia emocjonalne, lęki, poradnictwo wychowawcze dla rodziców, wspieranie rozwoju osobistego.
 3. Pozostałe usługi dostępne za pośrednictwem serwisu MEDIVIA, polegające na udzielaniu informacji o warunkach świadczenia usług psychologicznych oraz innych informacji zawartych w ogólnodostępnej części serwisu świadczone są nieodpłatnie.
 4. Odpłatne usługi psychologiczne wymienione w ust 1 są płatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym w serwisie MEDIVIA. Usługi te wykonywane są na podstawie umowy zawartej droga elektroniczną z Pacjentem na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
§ 3 Rezerwacja i zakup usługi
 1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług psychologicznych dochodzi poprzez dopełnienie poniższej procedury:
  1. Wyznaczenia terminu i godziny konsultacji online - mailowo lub telefonicznie
  2. Dokonania opłaty za konsultację przelewem na rachunek bankowy Alior Bank o. w Łodzi: 83 2490 0005 0000 4500 4906 8662 (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko, termin konsultacji)
  3. Wysłanie potwierdzenia przelewu na adres info@medivia.pl na 12h przed konsultacją wraz z dopiskiem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z treścią Regulaminu oraz akceptuję postanowienia Regulaminu w zakresie warunków świadczenia usługi.
  4. Przesłanie potwierdzenia przelewu oraz powyższego oświadczenia stanowi potwierdzenie rezerwacji terminu.
  5. Nawiązanie połączenia za pośrednictwem programu Skype z użytkownikiem o nazwie Aleksandra Miklaszewska w wyznaczonym terminie.
 2. Pacjent nie ma możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez Usługodawcę na stronie serwisu bez jej jednoczesnego jej opłacenia. Usługodawca zastrzega, iż płatność jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupu usługi przez Pacjenta.
 3. Usługodawca na żądanie Pacjenta wystawi fakturę po przekazaniu niezbędnych w tym zakresie danych oraz wyśle ją na wskazany przez Pacjenta adres.
 4. Jeśli Pacjent nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z uwagi na wiek lub inne względy, niezbędna jest stosowna zgoda jego opiekuna prawnego lub stała obecność opiekuna w toku świadczenia usługi. 
 5. Pacjenta wiąże zakaz dostarczania w trakcie zamówienia, zapłaty i realizacji usługi treści o charakterze bezprawnym.
§ 4 Wymogi techniczne i realizacja usługi
 1. W celu zamówienia i zakupu usługi niezbędne jest posiadanie przez Pacjenta konta poczty elektronicznej (adresu e-mail).
 2. Usługi świadczone są z wykorzystaniem komunikatora internetowego Skype dostępnego za darmo w ramach licencji oprogramowania producenta pod adresem www.skype.com/pl/
 3. Pacjent powinien dysponować dostępem do komunikatora Skype oraz być podłączony do sieci Internet.
 4. Pacjent w celu skorzystania z usługi powinien zalogować się do swojego samodzielnie stworzonego konta w komunikatorze zgodnie z instrukcjami tam zawartymi i wykonać połączenie z użytkownikiem o nazwie Aleksandra Miklaszewska w wyznaczonym terminie wykorzystując w tym celu oprogramowanie wskazane w ustępie 2.
 5. Pacjent w celu skorzystania z usługi powinien wykorzystać komputer lub inne urządzenie do porozumiewania się na odległość wyposażone w sprawnie działający mikrofon oraz kamerę.
 6. Pacjenta nie jest uprawniony do nagrywania lub innej formy utrwalania przebiegu świadczonej usługi bez uzyskania wyraźnej zgody Usługodawcy. Postanowienie to stosuje się odpowiednio również do Usługodawcy.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne dotyczące sprzętu technicznego lub łącza internetowego z których korzysta Pacjent, uniemożliwiające wykonanie usługi.
 8. Umyślne i celowe przerwanie przez Pacjenta połączenia za pośrednictwem którego świadczona jest usługa, przed czasem jej planowanego zakończenia, nie uprawnia Pacjenta do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostałby do planowanego zakończenia usługi.
 9. W przypadku spóźnienia Pacjenta w zakresie realizacji połączenia Usługodawca będzie oczekiwał na połączenie w ramach ustalonego czasu świadczenia usługi, która jednak nie podlega przedłużeniu o czas spóźnienia.
 10. Przełożenie wizyty możliwe jest w czasie nie późniejszym niż 12h przed planowanym terminem wizyty. Przełożenie wizyty po upływie wskazanego czasu nie będzie możliwe, zaś dokonane płatności nie będą podlegały zwrotowi. 
§ 5 Odstąpienie od umowy
 1. Odstąpienie od umowy dotyczącej płatnych usług świadczonych przez serwis MEDIVIA następuje poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie umowy najpóźniej w terminie 12 godzin przed terminem rozpoczęcia świadczenia zarezerwowanej usługi.
 2. Odstąpienie od umowy przez Pacjenta odbywa się poprzez złożenie stosownego oświadczenia drogą mailową na adres: info@medivia.pl
 3. Usługodawca może odwołać usługę, której termin został zarezerwowany przez Pacjenta. W takiej sytuacji Pacjent może wybrać inny termin realizacji usługi albo odstąpić od umowy dotyczącej tej usługi na warunkach wskazanych powyżej.
§ 6 Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów
 1. Reklamacje dotyczące korzystania z płatnych usług serwisu MEDIVIA można zgłaszać w drodze wiadomości mailowych na adres info@medivia.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub dnia w którym miała być ona wykonana. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Pacjenta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej,
  2. możliwie szczegółowy opis problemu stanowiącego przyczynę reklamacji.
  3. żądanie sposobu rozpoznania reklamacji lub oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Pacjenta za pomocą wiadomości mailowej wysłanej na adres wskazany w ramach zgłoszenia reklamacyjnego. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.
 4. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klient ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 5. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy strony podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.
 6. W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 7. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
§ 7 Ochrona danych osobowych
 1. Ochrona danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”),
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych Pacjentów dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem www.medivia.pl w zakładce „Polityka Prywatności” w dolnej części witryny internetowej.
§ 8 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2019.1026 t.j. z dnia 2019.06.03) oraz inne przepisy prawa polskiego.
 2. Usługodawca informuje, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem. Zaleca się podjęcie przez Pacjentów dostępnych środków technicznych w celu zminimalizowania ryzyka, w tym w szczególności w celu ochrony bezpieczeństwa łączności poprzez zastosowanie szczególnych rodzajów oprogramowania lub technologii kodowania. Jednocześnie Usługodawca informuje o wykonywaniu we własnym zakresie obowiązku podjęcia, na własny koszt, właściwych i natychmiastowych środków zaradczych wobec nowych nieprzewidzianych rodzajów zagrożeń bezpieczeństwa oraz przywrócenia normalnego poziomu bezpieczeństwa usług.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie serwisu MEDIVIA i stanowi integralną część zawieranych za pośrednictwem tego serwisu umów.
 4. Usługodawca zastrzega prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie serwisu MEDIVIA oraz skierowanie do Pacjentów informacji drogą mailową.
 5. Usługodawca nie będzie udostępniać informacji przekazywanych przez Pacjentów w toku świadczonych usług  osobom trzecim. Podobnie Pacjent nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści i zakresu udzielonych mu porad.
Aleksandra Miklaszewska (Budziarek) - ZnanyLekarz.pl